۱۳۹۴ اسفند ۷, جمعه

ایران - مریم رجوی: نتيجه نمايش انتخابات رژیم هرچه باشد تماميت رژيم را تضعيف و خشم عمومي از نظام را دوچندان مي كندمریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه مواضع خانم مریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ایران را درمورد انتخابات نمایشی رژیم آخوندی منتشر کرد.
دراین اطلاعیه خانم مریم رجوی گفتند: رژيم آخوندي حق حاكميت مردم وانتخاب 

آزادانه آنها را به طورکامل نفی می‌کند. بازيهاي انتخاباتي ابزاري براي قالب كردن 

اين خلافت قرون وسطايي به قرن بيست ويكم ووسيله‌یی براي حذف رقبا ازصحنه 

است. با اينكه همه كانديداها از وفاداران به ولايت فقيه هستند و سالها درجنايتهای 

رژيم دست داشته‌اند، بخش اعظم آنها به خاطر كمترين فاصله با خامنه‌اي حذف

 شدند. 

عكس‌العمل روحاني در قبال اين تصفيه گسترده بار ديگر نشان داد او نه اراده‌یی 

براي تغييروضعيت دارد و نه چنين تواني. هدف او دروراي كلمات فريبنده حفظ 

تماميت رژيم وموقعيت خودش است.

بحران در این رژيم كه پس ازعقب‌نشيني ناگزيرازبمب اتمي تشديد شده،امروزبه

رأس حاكميت رسيده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر